III sesja Rady Miejskiej nowej kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998)  zapraszam na  III sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  17. grudnia  2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskieg

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad II  sesji Rady Miejskiej.

 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

 

3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na  2019 rok;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice";

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok;

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018;

6) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 r.;

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie;

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy   Koszalińskiej w Człuchowie; zał 2

9) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;

10) w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie;

11) w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

12) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

 

13) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia  15 października 2018 r.; 

14)  w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy;

15) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.

              

4. Zmiana Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja;
e) uchwalenie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

5. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok:
a)  przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok.

 

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad III sesji.