Konkurs 2013-1

Zarządzenie nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały Nr XXX.195.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz kluby abstynenta prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie miasta Człuchowa.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert wraz z zasadami, trybem i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru oferty stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Człuchowa www.bip.czluchow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Człuchowie, na stronie internetowej  www.czluchow.eu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. patologii.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI