Projekt "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie” realizowany przez Gminę Miejską Człuchów przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawę jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Śródmieścia, obejmującym około 35 ha powierzchni i ponad 3 tysiące mieszkańców.


Przedsięwzięcie obejmuje wspieranie integracji społecznej mieszkańców zdegradowanego obszaru, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz dostosowanie infrastruktury do funkcji społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Projekt obejmuje także działania społeczne kształtujące postawy społeczne i włączenie lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne.


Partnerami w projekcie koordynowanym przez Gminę Miejską Człuchów są Wspólnoty i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ich udział jest istotny dla realizacji i osiągnięcia celów projektu. Partnerzy Projektu:
1. WM Jana III Sobieskiego 6
2. WM Plac Bohaterów 1
3. WM Szczecińska 2
4. WM Szczecińska 12
5. WM Szczecińska 21
6. WM Szczecińska 22
7. WM Traugutta 6
8. WM Traugutta 7A
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pomorzanka”

Wartość Projektu to 9 164 350,96 zł, dofinansowanie na poziomie 65% wynosi: 4 572 738,40 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 55% wartości Projektu, a 10% sfinansowane jest z budżetu Państwa.


Wśród zadań zaplanowanych do realizacji znajdują się: utworzenie „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w Człuchowie, utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo – jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki, remonty wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem ich bezpośredniego otoczenia, bezpośrednie zagospodarowanie otoczenia budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”.


Realizacja Projektu ma przyczynić się do zrealizowania wizji obszaru rewitalizacji zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: „Śródmieście Człuchowa obszarem dostosowanym do potrzeb miejscowej społeczności lokalnej, skupiającej się wokół pozytywnych zmian przeciwdziałających wykluczeniu z geograficznym ośrodkiem tych zmian w nowopowstałym Centrum Rodzin oraz integrującej się w zagospodarowanych przestrzeniach publicznych”.