Konkurs ofert 2017

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.140.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2016 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2017 r. w zakresie:
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d. nauki, edukacji i wychowania;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody;

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2017 roku wynosi 386.000,00

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w  "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2017 r.", stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.140.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2016 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

4. Termin składania ofert mija 9 stycznia 2017 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

5. UWAGA NOWOŚĆ! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo: w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

6. Do oferty nie załącza się żadnych dokumentów.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- instrukcja wypełniania oferty: TUTAJ


Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór do komisji konkursowych. Termin składania kandydatur mija 9 stycznia 2017 r. o godz. 16:00


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW 2017