Środowisko

Informacja o środowisku i jego ochronie - W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Miejski w Człuchowie przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Miasta Człuchów. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058). Więcej informacji.


Program Ochrony Środowiska dla miasta Człuchów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2018, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3.


Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Człuchów:


Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze


Ulotka na temat zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Człuchów


Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Opieki nas Zabytkami miasta Człuchowa