Czystsze Powietrze

I. Przyłączenie do sieci gazowej. Tereny miasta Człuchów z dostępem do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych w miejscowości Człuchów, tam gdzie sieć gazowa jest już zlokalizowana. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zachęcamy do składania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych oraz do zawierania umów przyłączeniowych. W celu otrzymania szkicu umowy prosimy zaznaczyć odpowiednio w pkt 6 wniosku pole „niezwłocznie po otrzymaniu warunków”. Do wniosku prosimy załączyć mapę z proponowana lokalizacją szafki gazowej. Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oszacowana zostanie opłata przyłączeniowa oraz określony zostanie termin przyłączenia. Opłata przyłączeniowa jest ryczałtowa i wynika z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Podkreślamy, że samo złożenie wniosku i wydanie warunków jest bezpłatne. 

Wniosek znajduje się TU oraz wzór wniosku TU.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym, który krok po kroku wyjaśni jak przyłączyć się do sieci gazowej PSG: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1  

W sprawie przyłączenia do sieci gazowej mieszkańców z terenów z bezpośrednim dostępem do sieci gazowej zapytania prosimy kierować do:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Gazownia w Szczecinku
ul. Polna 54
78-400 Szczecinek
Przemysław Klęsk
94 348 47 86
mail: przemyslaw.klesk@psgaz.pl

 II. Rozbudowa sieci gazowej - Koncepcja Gazyfikacji w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej.

Pod koniec sierpnia 2019 roku Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu ś/c w Człuchowie w rejonie ulic Traugutta, Szczecińskiej, Kamiennej, Lawendowej, Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej (koncepcja TUTAJ). Przewidywany termin wykonania projektu to III/IV kwartał 2020 roku.

Terminowa realizacja projektu uzależniona będzie od kilku czynników m.in. od uzyskania zgód od właścicieli gruntów na wejście w teren. Dopiero uzyskaniu stosownych zgód oraz decyzji administracyjnych możliwe będzie wyłonienie wykonawcy na budowę opisywanej sieci gazowej. Wtedy możliwe będzie zorganizowanie spotkania przedstawiciela PSG z lokalną społecznością. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie aspekty procesu przyłączeniowego. Dzięki realizacji tego zadania kolejni mieszkańcy Człuchowa będą mieli dostęp do ekologicznego i niskoemisyjnego źródła ciepła jakim jest gaz ziemny.  

Podkreślamy, że składanie wniosków i zawieranie umów przyłączeniowych z opisywanych rejonów miasta będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektowanej sieci.

III.  Przyłączenie do sieci gazowej z nowych obszarów bez dostępu do sieci gazowej.

Uprzejmie informujemy, że przyłączanie klientów z miejsc, gdzie sieć gazowa PSG nie występuje możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia. W związku z tym każdy przypadek przyłączenia do sieci będzie wymagał konsultacji z naszym specjalistą. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Robertem Korolem, który udzieli szczegółowych informacji  o możliwości przyłączenia.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Gazownia w Słupsku
ul. Moniuszki 1;
76-200 Słupsk
Dział Obsługi Klienta
Robert Korol
Tel: (59) 846 99 22
mail: robert.korol@psgaz.plINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Czy wiesz, że:

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.  
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CZŁUCHOWA
Indeks jakości powietrza: http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/


Komunikat "Czyszczone kominy to mniejszy smog"