Konkurs 2013-2 wakacje

Zarządzenie nr 0050.51.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok”
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wyłącznie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie miasta Człuchowa.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert wraz z zasadami, trybem i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru oferty stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Człuchowa www.bip.czluchow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie oraz na stronie internetowej  www.czluchow.eu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DO POBRANIA:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU