Rewitalizacja

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA CZŁUCHOWA

Duże miasta mają już spore doświadczenie, Człuchów zmierzy się z rewitalizacją po raz pierwszy. Podstawą działań jest ustawa o rewitalizacji, jednak sukces tego procesu jest możliwy tylko i wyłącznie przy zaangażowaniu mieszkańców. Samo słowo pochodzi od łacińskiego „re – vita”, co dosłownie oznacza: „przywrócenie do życia”. Obejmuje on działania społeczne, gospodarcze i przestrzenne, które mają przynieść trwałą zmianę - poprawić istniejącą sytuację na konkretnym obszarze.

Co dotychczas zrobiono?

Na podstawie głębokich analiz, bazując na miarodajnych wskaźnikach wytypowano obszary, które wypadają najgorzej na tle całego miasta. Pierwszą zarekomendowaną do rewitalizacji jednostką jest obszar „Śródmieście”, dla którego w kwietniu 2016 r. Rada Miejska w Człuchowie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Teraz nadszedł czas, kiedy w ostateczną fazę wkroczył proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia.

Zmiany można planować wówczas, gdy dokładnie pozna się problemy, potrzeby, oczekiwania. Dlatego do tego procesu potrzebujemy mieszkańców, a nietypową formą jaką chcemy zaproponować jest „spacer studyjny”. Ma on na celu zbadanie tego obszaru i poznanie potrzeb mieszkańców.

Co dalej?

Następny krok to praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji, który sporządza się dla obszaru wyznaczonego uchwałą rady (uchwała Nr XIX.134.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
W tym właśnie celu zaplanowano dwa spotkania:
28 (godz. 11:00) i 29 (godz. 9:00) września 2016 r. w Miejskim Domu Kultury.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji dokument ten będzie zawierał m. in.:
- opis wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
- cele oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
- przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, środowiskowym lub technicznym,
- mechanizmy integrowania działań i przedsięwzięć,
- ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji itd.

Rada Miejska w Człuchowie uchwałą Nr XIX.134.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  wyznaczyła obszar zdegradowany i tym samym obszar rewitalizacji pod nazwą: „Śródmieście”. Obszar ten zamieszkują ok. 3.062 osoby, co stanowi 26% ogólnej liczby ludności. Zajmuje on powierzchnię ok. 35 ha, co stanowi ok. 3% ogólnej powierzchni miasta. W jego skład wchodzą ulice: Garbarska, Jacka i Agatki, Nowaka–Jeziorańskiego, Osiedle Piastowskie, Osiedle Wazów, Plac Bohaterów (78%), Sobieskiego, Szczecińska (80%), Średnia, Łąkowa (21%), Traugutta (75%).  Jest to obszar na, którym szczególnie koncentrują się negatywne zjawiska takie jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, zaległości czynszowe, niekorzystne trendy demograficzne, zły stan techniczny infrastruktury i przestrzeni publicznej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie mieszkańców ulic: Jacka i Agatki, Garbarskiej, Nowaka–Jeziorańskiego, Sobieskiego, Szczecińskiej, Łąkowej (fragment w sąsiedztwie szpitala), Traugutta (do obwodnicy), Plac Bohaterów oraz osiedli: Wazów i Piastowskiego do udziału w procesie rewitalizacji.

Chcemy wspólnie trafić we wszystkie zakamarki obszaru, szczególnie te, które potrzebują pilnej interwencji. Chcemy poznać problemy z jakimi borykają się mieszkańcy tych ulic. Chętnie wysłuchamy wszystkich propozycji i pomysłów na poprawę wspólnej przestrzeni, infrastruktury, a także życia społecznego.

 Zaangażujmy się wspólnie w to doświadczenie.Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Człuchów (umowa o dofinansowanie nr POPT/28/2015) realizowane jest w ramach projektu pt.Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych”.Burmistrz Miasta Człuchowa zaprasza na konsultacje społeczne:

1. Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie,

2. Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędą sie w dniach od 7 lutego do 8 marca 2017 r.

Więcej informacji tu: