Konkurs 2014

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały nr XL/289/2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d. nauki, edukacji i wychowania;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody.

2. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2014 roku wynosi 411.500,00 zł

3. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.130.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na terenie miasta Człuchowa.

5. Termin składania ofert mija 20 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

DO POBRANIA:

    Zarządzenie wraz z regulaminem
    Druk oferty
    Oświadczenie o załącznikach
    Korekta harmonogramu i kosztorysu
    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
    Druk sprawozdania

Nabór do komisji oceniających oferty

Ogłoszenie nr ROiPM.0050.1.88.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
   
Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz §14 uchwały nr XL/289/2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór do komisji konkursowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU