Konkurs 2012

Konkurs 2012

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
Burmistrz Miasta Człuchowa
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
a.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pod-trzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c.  ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d.  nauki, edukacji i wychowania;
e.  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f.   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert wraz z zasadami, trybem i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru oferty stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Człuchowa www.bip.czluchow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, na stronie internetowej  www.um.czluchow.pl oraz w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

1. Zarządzenie wraz z regulaminem konkursu.

2. Druk oferty.

3. Instrukcja wypełniania oferty.

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

5. Druk informacji finansowej za 2011 r.

6. Druk korekty harmonogramu i kosztorysu.

7. Sprawozdanie z wykonania zadania.

 
Uwaga:

Termin składania ofert mija 27 stycznia 2012 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert, czyli do 27 lutego.