Konkurs 2012

Burmistrz Miasta Człuchowa informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osób do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy

Otwarcie kopert z ofertami

Ogółem na konkurs złożono 45 ofert (na łączną kwotę dofinansowania 600.984,00 zł), w tym na:
a)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 25 ofert (na kwotę 481.246,00 zł)
b)    kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej –  10 ofert (52.956,00 zł)
c)    ochronę i promocję zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 5 ofert (15.382,00 zł)
d)    naukę, edukację i wychowanie – 2 oferty (27.400,00 zł)
e)    porządek i bezpieczeństwo publiczne – 3 oferty (14.000,00 zł)
f)    ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrody – nie wpłynęła żadna oferta
 
Powołanie Komisji Konkursowej

Zarządzeniem nr 0050.14.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 lutego 2012 r. powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2012 r.

ZARZĄDZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

W dniu 22.02.2012 r. rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów:

Zarządzenie wraz z wynikami