Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów z dnia 4 lutego 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa

o naborze kandydatów na członków

Miejskiej Rady Seniorów

z dnia 4 lutego 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu oraz uchwały Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie:

BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CZŁUCHOWIE

1. Czynne prawo wyborcze mają:

a) Kluby Seniora,

b) organizacje pozarządowe, które działają na rzecz środowiska osób starszych,

c) Burmistrz Człuchowa.

Kandydatem na członka Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie może być osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Człuchów.

2. Podmioty wskazujące kandydatów na członków Rady dokonują ich zgłoszenia  poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z załącznikami.  Zgłoszenie należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A, w kopercie oznaczonej: „Miejska Rada Seniorów” w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 18 lutego  2019 r.

3. Wzór formularza zgłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na:

- stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Człuchowie (www.czluchow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1;

-  stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (www.mopsczluchow.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
  • Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych