Zarzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP-zagrożenie cyberbezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7-10-2019 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik: