INFORMACJA dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie

INFORMACJA
dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz
z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska
Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się i gromadzeniu powyżej 2 osób, Gmina Miejska Człuchów informuje, że zaplanowane otwarcie ofert w dniu 1 kwietnia 2020 r. odbędzie się w formie transmisji on linę z Sali nr 102 Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

https://www.youtube.com/channel/UC6FNNPwNrReWjUzhP_85F4g/featured


Wg Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 p.z.p.

Zgodnie z tym przepisem, otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Zdaniem UZP, brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik: