Wyprawka szkolna 2017/2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017"

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) istnieje możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2017/2018, dla uczniów:
1.    słabowidzących,
2.    niesłyszących,
3.    słabosłyszących,
4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą" (tylko z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  •  klasy II i III  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  •  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej , prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,  liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,.

 

Zasady otrzymania dofinansowania:
• Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
• Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/ 2018.
• Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Człuchowa na dzień 15 września 2017 r.
• Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Po otrzymaniu listy uczniów ze szkół, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną przekazane na rachunek bankowy szkoły.
• Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z dołączaną informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka Szkolna'.
• W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
•  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

 

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

Dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach II-III zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

Dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. -  uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia labo klasy I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

Dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum,

do kwoty 445 zł

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III Szkoły podstawowej- w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

Załączniki do pobrania:

zarządzenie Burmistrza

WNIOSEK

wniosek wyprawka szkolna 2017/18