Małe dotacje

Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i strona postępowania i organ, mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od składania ofert w trybie art. 19a, tzw. „małych grantów”. Te oferty, które zostały złożone, zostaną rozpatrzone po ustaniu stanu epidemii.
Zasady zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych w trybie małych dotacji:

1. Na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz Miasta Człuchowa może zlecić organizacji pozarządowej, na podstawie art. 19a ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000,00 zł.;
b) termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni;
c) łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samem innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, w tym trybie, nie przekracza kwoty 20 000,00 zł.;
d) wysokość środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miejski w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.
2. Burmistrz Miasta Człuchowa, uznając celowość realizacji zadania, zleca je po przedstawieniu przez organizację oferty.
3. Po złożeniu oferty przez organizację – w ciągu 7 dni roboczych oferta zamieszczana jest w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Współpraca z NGO - Małe dotacje.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie  terminu, o którym mowa w pkt. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację zadania. Oferta, o której mowa w pkt. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. UWAGA NOWOŚĆ! Oferty realizacji zadań należy złożyć w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do potwierdzenia złożenia oferty wygenerowaną przez platformę Witkac.pl i podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114.

7. Załącznikami, które dołączamy do wersji papierowej są:

a)  aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (nie ma potrzeby składania odpisu z KRS) ,
b)  pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób, które zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym aktem są upoważnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (dotyczy to w szczególności kół i oddziałów terenowych),
c)  umowa partnerska lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

Obowiązują zasady takie jak przy składaniu ofert na konkurs, tzn.:

  • Kwota udzielonego dofinansowania z środków Gminy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
  • Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
a. zakup gruntów i nieruchomości,
b. działalność gospodarczą,
c. działalność polityczną lub religijną,
d. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
e. realizację inwestycji,
f. pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
g. realizację projektów finansowanych z budżetu Gminy z innego tytułu.

Yacht Klub Człuchów z siedzibą w Człuchowie w dniu 11 marca 2020 r. złożył wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych pt. "Żeglarstwo - bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa" oraz pt. "SPORTOWE LATO W MIEŚCIE 2020", w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23.03.2020 r.

  • 2019 - Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 - "Słodkości na Dzień Niepodległości"
    Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 131 w Człuchowie w dniu 29 października 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Słodkości na Dzień Niepodległości” z zakresu art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. ze zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 6 listopada 2019 r. PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie w dniu 2 października 2019 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Koła PZW w Człuchowie z Łodzi O Puchar Burmistrza” z zakresu art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. ze zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 15 października 2019 r. - PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.500,00 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w dniu 2 września 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Integracja pewnym krokiem" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 13 września 2019 r. PRZYZNANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 1.000,00 zł.
Fundacja Jest OK! w dniu 3 czerwca 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Kultura i Sztuka. Uwolnij Słowa - Warsztaty pisania o kulturze i sztuce z wykorzystaniem blogsfery" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 13 czerwca 2019 r. DOTACJI NIE PRZYZNANO.

Stowarzyszenie Sabat Szefowych  w dniu 23 maja 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Lawendowy Jarmark Św. Jakuba" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 4 czerwca 2019 r. PRZYZNANO 5.000,00 zł

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie  w dniu 21 maja 2019 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Obóz sportowo-obronny dla młodzieży” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 4 czerwca 2019 r. PRZYZNANO 2.000,00 zł

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie w dniu 10 maja 2019 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „I Powiatowa Spartakiada w Człuchowie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 21 maja 2019 r.

Liga Obrony Kraju Koło Pudło z siedzibą w Człuchowie w dniu 26 czerwca 2018 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia strzeleckie dla młodzieży” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 5 lipca 2018 r. PRZYZNANO 2.500,00 zł.

Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie w dniu 17 października 2017 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Słodkości na Dzień Niepodległości” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 25 października 2017 r. Przyznano 3.000,00 zł

Stowarzyszenie "PRO KULTURA" z siedzibą w Człuchowie w dniu 22 września 2017 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Teatr dla każdego” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a ust. 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 3 października 2017 r. Przyznano 3.000,00 zł

Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Człuchowie w dniu 19 września 2017 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Sport alternatywą dla uzależnień” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 28 września 2017 r. Przyznano 2.000,00 zł
  • 2017- Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej "Dot-Arte" - „Koncert kolęd na zamku w Człuchowie”
    Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej "Dot-Arte" z siedzibą w Gdańsku w dniu 11 września 2017 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Koncert kolęd na zamku w Człuchowie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 22 września 2017 r. Przyznano 2.900,00 zł


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego w dniu 15 marca 2016 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Nagroda za szczególne osiągnięcia w nauce” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 29 marca 2016 r. Przyznano 2.000,00 zł

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w dniu 30 marca 2016 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 7 kwietnia 2016 r. Przyznano 1.000,00 zł


Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w dniu 14 kwietnia 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Lepiej żyć” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 22 kwietnia 2016 r. Przyznano 4.700,00 zł


Bike Team Człuchów w dniu 14 lipca 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów rowerowych LUIZA XC 2016” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 21 lipca 2016 r. Przyznano 4000,00 zł.

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN w dniu 29 sierpnia 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-52” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 5 września 2016 r. Przyznano 4.000, 00 zł

Miejski Klub Sportowy Piast Agrochem Człuchów w dniu 30 sierpnia 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Z wiosłem po medal” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 7 września 2016 r. Przyznano 1000,00 zł

Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte z siedzibą w Gdańsku w dniu 7 września 2016 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Koncert w kościele św. Judy Tadeusza w Człuchowie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 26 września 2016 r. Po negocjacjach zmieniono tytuł na "Koncert kolęd na zamku w Człuchowie" i przyznano 1900 zł.

Klub Żeglarski VI-KING w dniu 13 września 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Finał Pucharu Polski w klasie omega” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 26 września 2016 r. Przyznano 1500,00 zł
MKS „POLSTYR” w dniu 22 września 2016 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zakończenie Sezonu Klubów Kajakowych Województwa Pomorskiego – ranking klubów i zawodników za sezon 2016” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 29 września 2016 r. Przyznano 1000 zł.

Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie w dniu 14 października 2016 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Sporty zimowe są odlotowe” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 25 października 2016 r.


Uczniowski Klub Sportowy „OPTYMIST” w dniu 12 marca 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Integracja w sporcie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23 marca 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł (zarządzenie)

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża” w dniu 12 marca 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Rejonowy etap XXIII edycji ogólnopolskich MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23 marca 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł (zarządzenie)

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża” w dniu 12 marca 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „XXIV edycja OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – etap rejonowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23 marca 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 1.200,00 zł (zarządzenie)

Klub Morsów Człuchowskich w dniu 21 kwietnia 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Morsy są wśród nas” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 28 kwietnia 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł (zarządzenie).

Związek Strzelecki „Strzelec” OSW, Jednostka Strzelecka 4039 w Człuchowie w dniu 29 kwietnia 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Obóz sportowo-obronny” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy.Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 8 maja 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł (zarządzenie)

Międzyszkolny Klub Sportowy „POLSTYR” z siedzibą w Człuchowie w dniu 9 września 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Długodystansowe Województwa Pomorskiego w kajakarstwie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23 września 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł (zarządzenie).

Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie w dniu 9 września 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Sporty zimowe są odlotowe” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 23 września 2015 r. Przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł (zarządzenie).

Miejski Klub Sportowy PIAST Człuchów w dniu 20 listopada 2015 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Trenuj sporty walki” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014 r. poz. 1118), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 27  listopada 2015 r.

  • 2014 - Liga Obrony Kraju Koło „Pudło” Zarząd Powiatowy w Człuchowie -  „Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej”

Liga Obrony Kraju Koło „Pudło” Zarząd Powiatowy w Człuchowie  w dniu 11 marca 2014 r. złożył wniosek  dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej”  z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. OFERTA została odrzucona z przyczyn formalnych.Liga Obrony Kraju Koło „Pudło” Zarząd Powiatowy w Człuchowie w dniu 19 marca 2014 r. złożył wniosek  dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej”  z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 27 marca 2014 r.  Przyznano dotację w wysokości 1.000. 00 zł (zarządzenie)

Klub Sportowy BIKE Team Człuchów w dniu 7 maja 2014 r. złożył wniosek  dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja ogólnopolskich zawodów rowerowych dla Człuchowian do cyklu zawodów LIGA PÓŁNOCY" z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 14 maja 2014 r. Przyznano dotację w wysokości 3.690,00 zł (zarządzenie)

Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny w dniu 3 października 2014 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Sporty zimowe są odlotowe” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie art. 19a ww. ustawy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 16 października 2014 r. Przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł (zarządzenie)

Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania” w dniu 23 października 2014 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Pilotażowy program warsztatów czytelniczych dla dzieci” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 6 listopada 2014 r. Przyznano dotację w wysokości 1.500,00 zł (zarządzenie)

Międzyszkolny Klub Sportowy „Polstyr” z siedzibą w Człuchowie w dniu 21 listopada 2014 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Miasta Człuchowa w kanu polo” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 4 grudnia 2014 r. Przyznano dotację w wysokości 1.100,00 zł (zarządzenie)
Stowarzyszenie "Podaj dalej" z siedzibą w Człuchowie w dniu 2 grudnia 2014 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Siła tradycji. Piernikowo i korzennie” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 16 grudnia 2014 r. Przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł. (zarządzenie)

Stowarzyszenie „PRO KULTURA” z siedzibą w Człuchowie w dniu 1 marca 2013 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Człuchów Reggae Fest” – młodzieżowy projekt inicjujący rozpoczęcie wiosny 2013 r. z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 15 marca 2013 r. OFERTA

Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie w dniu 13 grudnia 2013 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Bawmy się razem” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystyka@czluchow.eu do dnia 20 grudnia 2013 r. OFERTA - Dotacji nie przyznano.Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Człuchowie w dniu 1 marca 2012 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Sporty zimowe są odlotowe”z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl do dnia 13 marca 2012 r. FORMULARZ UWAGOFERTA - Przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (zarządzenie)
Stowarzyszenie „Sabat Człuchowskich Szefowych” z siedzibą w Człuchowie w dniu 21 maja 2012 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja imprezy I Lawendowy Jarmark Św. Jakuba” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl do dnia 1 czerwca 2012 r. Formularz UwagOFERTA -  Przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (zarządzenie)
Klub Sportowy TSUNAMI DEBRZNO z siedzibą w Debrznie w dniu 18 kwietnia 2012 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie MUAY THAY” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Wspomniana oferta, po uzupełnieniu załączników w dniu 28 maja 2012 r.  może ubiegać się o małą dotację. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl do dnia 6 czerwca 2012 r. Formularz uwag
Oferta - Przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (zarządzenie)
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Człuchów z siedzibą w Człuchowie w dniu 8 czerwca 2012 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl do dnia 26 czerwca 2012 r. Formularz uwag Oferta - Przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (zarządzenie)
Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Człuchowie w dniu 28 września 2012 r. złożył wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. „Pływamy, biegamy i o zdrowie dbamy” z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy.  Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl do dnia 15 października 2012 r.OFERTA - Przyznano dotację w wysokości 2.000 zł (zarządzenie)

Stowarzyszenie PROKULTURA z siedzibą w Człuchowie w dniu 27 lipca 2011 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 234, poz.1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl.OFERTA - Dotacji nie przyznano.
Stowarzyszenie PRO KULTURA z siedzibą w Człuchowie w dniu 11 sierpnia 2011 r. złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 234, poz.1536), w trybie art. 19 a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do dnia 23 sierpnia br. do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: it@czluchow.pl.OFERTA - Przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł