Konkurs ofert 2020

Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i strona postępowania i organ, mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Zleceniobiorcom umożliwiamy zmianę warunków realizacji zadania publicznego lub jego części (tj. m.in. korekty kosztorysów realizowanych zadań, urealnienie wskaźników realizacji zadań, korekty zaplanowanych w zadaniu działań i ich terminów) po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem COVID-19, pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego. Zmiana warunków realizacji zadania publicznego możliwa jest w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy. Po ustaniu stanu epidemii zawarte zostaną stosowne aneksy do umów.


Konkurs ofert 2020 - rewitalizacja

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2020 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. i 2021 r. w zakresie REWITALIZACJI

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 100.000,00 zł (60.000 zł w 2020 r. i 40.000,00 zł w 2021 r.).

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w  "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r.", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2020 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa - z terenu rewitalizacji Śródmieścia.

4. Termin składania ofert mija 30 marca 2020 r. o godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

5. UWAGA! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo:

I. w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej.

II. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

6. Do oferty należy załączyć załączyć aktualny odpis z ewidencji innej niż KRS, pełnomocnictwa, upoważanienia lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- uprzejmie prosimy, aby w punkcie II oferty "Dane oferenta" umieścić informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli (imię, nazwisko i funkcja w organizacji),

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy MIejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r., z zakresu rewitalizacjiZarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert


Na podstawie Zarządzenia nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 listopada 2019 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. w zakresie:

a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- zadania z wyłączeniem piłki nożnej,
- zadania związane z piłką nożną;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia;
d. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- zadania profilaktyczne
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody.

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2020 roku wynosi 392.500,00 zł.

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w  "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r.", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

4. Termin składania ofert mija 19 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 (decyduje data wpływu wersji).

5. UWAGA! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo:

I. w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej.

II. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

6. Do oferty należy załączyć załączyć aktualny odpis z ewidencji innej niż KRS, pełnomocnictwa, upoważanienia lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- uprzejmie prosimy, aby w punkcie II oferty "Dane oferenta" umieścić informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli (imię, nazwisko i funkcja w organizacji),

- proszę pamiętać, że warunkiem rozliczenia dotacji jest wykazanie osiągnięcia REZULTATÓW. W związku z tym na etapie pisania oferty warto wpisać takie rezultaty na jakie macie państwo wpływ, np. zorganizowanie 5 imprez, 2 koncertów, objęcie wsparciem 20 zawodników przez organizację 5 h zajęć tygodniowo, itp. WYSTARCZĄ 2-3 KONKRETNE REZULTATY.ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkurach ofertROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 roku


Tabela - Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego - format .xls