Konsultacje

Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Człuchowa zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie, uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie - PROJEKT

Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Załącznik graficzny nr 1 do Gmninnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji obszaru "ŚRÓDMIEŚCIE"

Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Struktura własności

Załącznik nr 3 do Gminnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Analiza funkcji użytkowych

Załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Dostępność komunikacyjna

Załącznik nr 5 do Gminnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Zasoby kulturowe

Załącznik nr 5.1 do Gminnego Programu Rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA w Człuchowie: Zasoby kulturowe

Załącznik nr 6 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Załącznik nr 7 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: Uproszczony plan rzeczowo- finansowy dla potrzeb procesu rewitalizacji

Załącznik nr 8 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Załącznik nr 9 do Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: Szacunkowe (indykatywne) ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

 

Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Stanowisko RDOŚ w sprawie strategicznej oceny

Stanowisko PPWIS w sprawie strategicznej oceny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podjęciu w dniu 27 czerwca 2017 uchwały nr XXXI.223.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych dotyczące wszystkich form konsultacji

Zawiadomienie o wyborze partnera

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji