Konkurs 2015

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) i uchwały nr LI/362/2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
 • c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • d. nauki, edukacji i wychowania;
 • e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody;
 • g. promocji i organizacji wolontariatu.

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2015 roku wynosi 398.000,00 zł

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w  "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert
 na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2015 r.", stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 stycznia 2015 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie miasta Człuchowa i/lub na rzecz jego mieszkańców.

4. Termin składania ofert mija 26 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej rodzajem zadania, a nie tytułem!

Do pobrania:


Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór do komisji konkursowych. Termin składania kandydatur mija 26 stycznia 2015 r. o godz. 10:00.


WYNIKI KONKURSU

Zarządzenie nr 0050.18.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2015 r.

Na podstawie w/w Zarządzenia przedstawiamy wyniki konkursu ofert:

 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 1. Człuchowski Auto Moto Klub    Organizacja rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie w Człuchowie oraz udział zawodników w pozostałych  rundach    39.000,00
 2. Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej    Piłka siatkowa jako alternatywa na spędzanie wolnego czasu i promowanie miasta    1.000,00
 3. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie    Organizacja sportu wędkarskiego    3.000,00
 4. SKS Relaks przy Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka    Trenuj, baw się i ćwicz    8.000,00
 5. Miejski Klub Sportowy PIAST sekcja kajakowa    Roczny cykl szkoleniowy młodzieży sekcji kajakowej MKS PIAST w Człuchowie    12.000,00
 6. Yacht Klub Człuchów    Żeglarstwo sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa    8.000,00
 7. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 0426 Chojnice-Człuchów    Loty sportowe gołębi pocztowych    1.000,00
 8. UKS Zespołu Szkół Sportowych    Sport szkołą charakteru – turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne    2.000,00
 9. UKS Olimp przy Szkole Podstawowej nr 1w Człuchowie    Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży    10.000,00
 10. MKS PIAST Człuchów    Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn seniorów, juniorów oraz drużyn trampkarzy    142.000,00
 11. Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki    Nauka pływania dla klas I-III ze Szkoły Podstawowej    10.600,00
 12. Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny    Lekka atletyka dla każdego    15.000,00
 13. UKS Junak przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP    Międzyszkolne zawody kajakowe dla młodzieży    700,00
 14. Akademia Piłkarska    Prowadzenie regularnych zajęć sportowych, udział w rozgrywkach, turniejach piłki nożnej drużyn juniorów, drużyny Bambini oraz organizacja cyklicznych imprez sportowych    12.000,00
 15. Klub Żeglarski VI-KING    Regaty o Puchar Burmistrza Człuchowa    3.000,00
 16. Klub Żeglarski VI-KING    Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w żeglarstwie    6.000,00
 17. MKS Polstyr    Szkolenie młodzieży w kajakarstwie    12.000,00
  • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej:
 1. Zarząd SKT nr 131 STO    Święto wolności    1.500,00
 2. Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie    Rozwój wszechstronnej współpracy polsko-francuskiej oraz zorganizowanie obchodów Dni Kultury Francuskiej wraz z Festiwalem Piosenki Francuskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Człuchowa    1.800,00
 3. Stowarzyszenie PRO KULTURA    Klub filmowy    800,00
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków    Wycieczka krajoznawcza dla diabetyków    800,00
 5. Stowarzyszenie Sabat Człuchowskich Szefowych    III Lawendowy Jarmark św. Jakuba    1.500,00
 6. Komturia Człuchowska    VII Człuchowski Turniej Rycerski o miecz Konrada Wallenroda    8.000,00
 7. Stowarzyszenie PRO KULTURA    XI Polish Boogie Festival    8.000,00
 8. Fundacja KREATYW    Od uszka do brzuszka maluszka – koncert dla niemowląt, małych dzieci do lat 3 i kobiet w ciąży    800,00
 9. Stowarzyszenie PRO KULTURA    XXI Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz I Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej    800,00
  • w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 1. Klub Abstynenta KROKUS    Abstynencja = mniej problemów społecznych    18.000,00
 2. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża    Podsumowanie promocji honorowego krwiodawstwa – Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK    800,00
 3. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża    XXIV edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa    0 (oferta odrzucona z przyczyn formalnych: zbyt wysokie koszty administracyjne w stosunku do określonych w regulaminie)
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków    Udział w sympozjum diabetologicznym w Toruniu    1.000,00
 5. Polski Związek Niewidomych    Wspólna droga    1.500,00
 6. Liga Obrony Kraju „Koło Pudło”    Zawody Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w ramach półkolonii    1.500,00
 7. Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR    Zajęcia sportowe – Wakacje 2015    1.500,00
 8. Uczniowski Klub Sportowy ZSS    Wakacje na sportowo    1.500,00
 9. Yacht Klub Człuchów    Sportowe lato w mieście - 2015    1.500,00
 10. Klub Abstynenta KROKUS    Wakacyjna przygoda    1.500,00
  • w zakresie nauki, edukacji i wychowania:
 1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego    Fundusz Stypendialny    18.000,00
 2. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”    Pilotażowy program warsztatów czytelniczych dla dzieci - kontynuacja    2.000,00
  • w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
 1. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża    Rejonowy etap XXIII edycji ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Człuchowa    0 (oferta odrzucona z przyczyn formalnych: zbyt wysokie koszty administracyjne w stosunku do określonych w regulaminie)
 2. Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe    Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się na j. Rychnowskim    8.000,00
 3. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie    Patrolowanie akwenów wodnych    1.000,00
  • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
 1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami    Zdrowe i szczęśliwe zwierzęta    2.500,00
 2. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża    „EKO maluchy – przyrody zuchy” – zajęcia ekologiczne z zakresu ochrony przyrody i zachowań proekologicznych dla dzieci    0 (oferta odrzucona z przyczyn formalnych: zbyt wysokie koszty administracyjne w stosunku do określonych w regulaminie)
  • w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
 1. Fabryka Aktywności Młodych    Człuchów Kopalnią Aktywności    1.000,00