Opłacanie podatków a Koronawirus

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Miasta Człuchowa przypomina, że prawo nie daje możliwości nienaliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. Niemniej istnieje możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
  • w szczególnych przypadkach  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  • poczty elektronicznej, na adres: Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Człuchowie ePUAP: /UMCzluchow/skrytka lub /UMCzluchow/SkrytkaESP

W zaistniałej sytuacji podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu jego płatności. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskiem na dzień wszczęcia postępowania, tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

 

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy o czym bezzwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.