Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Człuchowa zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
d. nauki, edukacji i wychowania;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody

oraz do zgłaszania kandydatur do komisji oceniających oferty.

WIĘCEJ INFORMACJI