Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zawiadamia, że uruchamia rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej. Od dnia 1 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zawiadamia, że uruchamia rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej. Od dnia 1 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorco jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą  istnieje możliwość ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł .

- Pożyczka udzielana jest jednorazowo.

- Stałe oprocentowanie pożyczki  wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.

- Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

- Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia

 

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w sposób:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
  2. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres gdcz@praca.gov.pl
  3. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP Człuchów
  4. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jerzego z Dąbrowy, 77-300 Człuchów (za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla pocztowego, czy nadania przesyłki kurierem).