ROEFS CHOJNICE OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.  Temat konkursu to „Europejski Fundusz Społeczny – wiem, co się dzieje”.  Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja.  Za I, II i III miejsce zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, muszą być pracami własnymi i wcześniej nieopublikowanymi. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Europejskiego, który odbędzie się 24 maja 2013 r. w Fosie Miejskiej w Chojnicach. Nagrodzeni zostaną poinformowani za pośrednictwem przedszkola, szkoły o szczegółach wręczenia nagrody.  Zachęcamy do udziału w naszym konkursie!

Regulamin konkursu „ Europejski Fundusz Społeczny – wiem, co się dzieje”:
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach , prowadzony przez Stowarzyszenie „ Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
    Konkurs rozpoczyna się 26 kwietnia 2013 r. i trwać będzie do 17 maja 2013r.
    Temat prac konkursowych brzmi: „Europejski Fundusz Społeczny – wiem, co się dzieje”.
    W konkursie oceniane będą grupy wiekowe:
        (A) - przedszkola,
        (B) – szkoły podstawowe kl. I-III
        (C) – szkoły podstawowe kl. IV-VI,
        (D) - gimnazja.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
Prace konkursowe można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: ROEFS Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Gimnazjalna 1 do dnia 17 maja 2013 roku.
Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem, odpowiednią literą grupy wiekowej oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, nazwa przedszkola/szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Organizator poinformuje o wynikach konkursu na stronie internetowej www.chojnice.roEFS.pl  do dnia 22 maja 2013r. Informacja będzie zawierać tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców. Nagrody zostaną wręczone podczas pikniku zorganizowanego 24 maja 2013r. w Fosie Miejskiej w Chojnicach.
Zostaną przyznane nagrody główne w każdej kategorii wiekowej (miejsce I,II,III).
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej wykorzystanie w publikacjach ROEFS Chojnice oraz na opublikowanie na stronie internetowej www.chojnice.roEFS.pl
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin, który jest dostępny na stronie www.chojnice.roEFS.pl .
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu