Zapraszamy na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 24. kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXXIV sesji Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 r.
a) informacja Burmistrza Miasta;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Rewizyjnej;
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta;
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
f) dyskusja;
g) głosowanie, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok;
h) głosowanie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012.
6. Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok;
b) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie na rok 2013;
c) w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXV sesji.