Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszamy na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  6. marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXXII sesji Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście za 2012 r.
a)  Prokuratora Rejonowego;
b)  Komendanta Powiatowej Komendy Policji;
c)  Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej;
d)  Komendanta Straży Miejskiej.
4. Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów + zał. nr 1 + zał. nr 2 + zał. nr 3;
c) w sprawie  szczegółowych  zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. + zał. 1+ zał. 2zał. 3 + zał. 4;
e) w sprawie wyboru instalacji, do której kierowane będą odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Człuchów;
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności + uzasadnienie;
g) w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami;
h) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują    mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
i) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
j) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad  XXXIII sesji.