„Edukacja droga do sukcesu w Gminie Człuchów”

„Edukacja droga do sukcesu w Gminie Człuchów”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2.1 Edukacja ogólna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od września 2016 r. do czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów: jest:
- rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 691 uczniów w ramach realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
- wzmocnienie potencjału rozwojowego wśród 200 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku indywidualizacji pracy z uczniem
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 61 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych
- wyposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji u 691 uczniów w ramach realizacji zajęć dodatkowych w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakłada również podniesienie umiejętności i kompetencji u 61 nauczycieli biorących udział w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych. Zaplanowane w projekcie zakupy wyposażenie przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania.

Realizacja zaplanowanych działań w projekcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Człuchowie.

Wartość projektu: 1 006 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 956 175,00zł