„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów”

Gmina Miejska Człuchów jako lider realizuje projekt pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji.
Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy z Gminą Człuchów.  Jego celem jest  modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów. Projekt zakłada wymianę 2 525 (w tym 1 616 sztuk w mieście Człuchów) opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonym) wraz zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.  
Realizacja projektu ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2 na terenie w/w Gmin, a tym samym do poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.  
Ogólna wartość projektu to 4 767 629,12 zł, przy czym wydatki kwalifikowane to kwota 4 767 629,12 zł , a dofinansowanie stanowi 81,55 % tej wartości. Wartość planowanych inwestycji przewidzianych na terenie Gminny Miejskiej Człuchów to kwota 3 095 885,70 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 524 663,83 zł.
Planowany okres realizacji projektu 01.03.2017 – 30.09.2018