„Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów”

Projekt  „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I- III Szkoły Podstawowej nr 1 dostosowanych do ich potrzeb w okresie realizacji projektu tj. w latach 2011-2013.

Cele szczegółowe:

  1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Gminie Miejskiej Człuchów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w okresie realizacji projektu.
  2. Rozwój warunków edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej nr 1 objętej wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie realizacji projektu 2011/2013.
  3. Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Gminie Miejskiej Człuchów w zakresie zainteresowań i umiejętności na dodatkowych zajęciach matematyczno-przyrodniczych i artystycznych do końca realizacji projektu 2011/2013.

Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic w ramach projektu obejmuje:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie zajęć w małych zespołach (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia),
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć w małych zespołach  (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniów),
  • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów i uczennic, które mają trudności w komunikacji społecznej,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów i uczennic z wadami postawy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów i uczennic z przedmiotów artystycznych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.