„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Gmina Miejska Człuchów jako partner realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Brusy, Gminy Czersk i Powiatu Chojnickiego, który jest Liderem projektu. Ogólna wartość projektu to 30 627 198,00 zł, wydatki kwalifikowane to kwota 27 401 290,57 zł – z czego dofinansowanie stanowi 83,56 % tej wartości.

Wartość planowanych inwestycji przewidzianych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów to kwota 3 897 189,00 zł (dofinansowanie w kwocie 2 907 789,40 zł), która obejmuje koszty głębokiej modernizacji energetycznej (termomodernizacji) budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 1, oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W budynku Gimnazjum nr 1 przeprowadzone zostaną m. in. prace budowlane takie jak: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, montaż dwóch powietrznych pomp ciepła wspomagających system grzewczy, montaż 60 szt. baterii paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników. W części budynku wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa.

Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznych zlokalizowanych w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zrealizowanie projektu wpłynie na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynków zmniejszającej wydobywanie się ciepła na zewnątrz, a także zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów. To z kolei spowoduje zwiększenie ilości środków finansowych na realizację kolejnych inwestycji rozwojowych powiatów i poszczególnych gmin.
Planowany okres realizacji projektu 06.2016 – 09.2018