„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów”

Gmina Miejska Człuchów jako partner realizuje projekt pn.  „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice- Człuchów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy Powiatu Chojnickiego i Gminy Miejskiej Chojnice, która jest Liderem projektu. Ogólna wartość projektu to 68 933 511, 33 zł , a dofinansowanie stanowi 70 % tej wartości.

Wartość planowanych inwestycji przewidzianych na terenie Gminny Miejskiej Człuchów to kwota 6.844.803,66zł (dofinansowanie w kwocie: 4.791.362,56zł)  i obejmuje koszty:
• rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulic: Szkolna; Kwiatowa; Jacka i Agatki; Szczecińska i Pl. Bohaterów; Nowaka – Jeziorańskiego; Garbarska; Garbarska i Zamkowa; Zamkowa; Pl. Bohaterów; Szczecińska; Kamienna; Dąbrowskiego; Rynek; Żółkiewskiego; Krótka; Krzyżowa; Traugutta; Traugutta i Sobieskiego; Sobieskiego, J. Urzędowe;
• budowy separatorów przy ul. Garbarskiej i ul. Jacka i Agatki.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Człuchowie o łącznej długości 2.523,9 mb (projektowana sieć kanalizacji deszczowej) oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 150mb, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 23mb i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 11mb.
Obecnie na terenie miasta Człuchów istnieje sieć kanalizacji ogólnospławnej. Mieszkańcy Człuchowa odprowadzają do niej ścieki bytowo – gospodarcze oraz spływa do niej woda deszczowa i roztopowa. Zmieszane ścieki odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków w Człuchowie. W tego typu rozwiązaniach funkcjonują tzw. „przelewy burzowe”, które w sytuacjach nawałnicowych odprowadzają ścieki bezpośrednio do jeziora, dlatego też wyeliminowanie tego typu zjawiska jest zadaniem priorytetowym ze względu na ochronę jego wód, jak i w celu zapobieżenia lokalnym podtopieniom.
Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie przedmiotowego problemu na terenie miasta.

Planowane lata realizacji to:  2018 -2020.