„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Gmina Miejska Człuchów jako lider realizuje projekt pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski.
Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy z Powiatem Chojnickim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gminą Miejską Chojnice - liderem projektu. Jego celem jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania poprzez:
• utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i Człuchowie,
• zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego,
• rozwój systemu ścieżek rowerowych,  
• wdrożenie systemu roweru miejskiego.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług.
Ogólna wartość projektu to 62 982 079,97 zł, przy czym wydatki kwalifikowane projektu
to  56 159 850,93 zł, a dofinansowanie stanowi 85 % tej kwoty. Wartość planowanych inwestycji przewidzianych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów to kwota 10 762 346,62 zł, w tym wydatki kwalifikowane 9 752 754,05 zł. (dofinansowanie w kwocie 8 289 840,94 zł), które obejmują koszt:
• przebudowy budynku dworca PKP wraz z przystosowaniem pomieszczeń do obsługi podróżnych (w tym niepełnosprawnych),
• budowy parkingów P&R – Parkuj i Jedź,
• budowy placu manewrowego i zajezdni na potrzeby transportu kołowego,
• budowy przystanku komunikacji miejskiej i przelotowej (wiat),
• budowy miejsc postojowych dla autobusów, TAXI, rowerów – „system rower miejski”,
• utworzenia sieci ścieżek pieszo-rowerowych (dł.2479m),
• przebudowy i budowy infrastruktury podziemnej,
• remontu nawierzchni dróg dojazdowych do węzła i budowa oświetlenia,
• kampanii informacyjno – edukacyjnych promujących transport zbiorowy.

Planowany okres realizacji projektu 01.12.2016 – 29.05.2020.