Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn

Nazwa projektu: „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu”.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. ,,Lokalna infrastruktura podstawowa” i Działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Termin realizacji projektu: od stycznia 2010r.  do grudnia 2012r.

Przedmiot projektu: Projekt zakładał wykonanie prac w 11 obiektach na obszarze gmin powiatu człuchowskiego: Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnem, Kościół  p.w. św. Jakuba w Człuchowie, Kościół p.w. św. Trójcy w Polnicy , Kościół  p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Debrznie, Kościół  filialny p.w. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie, Kościół  p.w. św. Anny w Przechlewie, Kościół p.w. św. M.B. Częstochowskiej w Przechlewie. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Brzeziu, Kościół filialny p.w. św. Marcina w Pieniężnicy. Kościół p.w. św. Marcina w Gwieździnie i Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie. Zostały wykonane prace konserwatorskie na zabytkowych elementach ruchomych i nieruchomych. W wyniku realizacji projektu w każdym z kościołów wykonane zostały elementy umożliwiające i zapewniające dostęp do nich dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. 

Cel: Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej, której promocja przyczynia się do dalszego zrównoważonego rozwoju powiatu i będzie miała znaczący wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Wyremontowane zabytkowe dobra kultury zostaną udostępnione ogółowi społeczeństwa co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację „Programu wykorzystania obiektów objętych projektem do celów kultury i rozwoju turystyki w regionie na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu” w ramach którego prze partnerów projektu zostaną zorganizowane:
- wycieczki i tematyczne zajęcia z historii związane z danym obiektem sakralnym i regionem, na którym się znajduje,
- tematyczne wymiany mieszkańców,
- pikniki rodzinne
- festiwal muzyki instrumentalnej i dawnej- program zakłada coroczne organizowanie festiwali, których gospodarzem w każdym  roku będzie inna gmin,
- festiwal folkloru- których gospodarzem w każdym  roku będzie inna gmin,
- plenery artystyczne i wystawy

Wartość projektu: 3 990 941,93 zł
Kwota współfinansowana ze środków EFRR (85% kosztów kwalifikowanych) 3 392 300,62 zł

Galeria zdjęć