LUIZA – luz i zaduma

Nazwa projektu: „LUIZA – luz i zaduma” – rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap”
Wartość inwestycji: 2.155.005,00 zł
Całkowite koszty kwalifikowane: 2.012.488,00 zł
Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania: 1.500.000,00 zł (74,55 % całkowitych kosztów kwalifikowanych
Okres realizacji: od 1 kwietnia 2009 do 15 grudnia 2010 r.
Umowa podpisana w dniu 13 marca 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego w osobach: Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Jana Kozłowskiego i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka a Burmistrzem Miasta Człuchów – Panem Ryszardem Szybajło.

Zakres prac obejmuje:
I. Budowę kładki z punktem widokowym
II. Roboty budowlano-montażowe:

 • wymiana ogrodzeń
 • wykonanie nawierzchni gruntowych wybranych alejek
 • oczyszczanie i ukształtowanie nawierzchni gruntowych pozostałych alejek
 • budowę ścieżki od Bramy Luizy do ulicy Kusocińskiego
 • budowę zasilania energetycznego i monitoringu

III. Gospodarkę drzewostanem, roboty ziemne i zagospodarowanie terenu:

 • wycinka drzew
 • usunięcie samosiewów i zakrzaczeń
 • roboty uprawowe (agrotechniczne)
 • sadzenie drzew i krzewów
 • roboty pielęgnacyjne, sanitarne
 • wyposażenie w elementy małej architektury: altanki i pawilony parkowe, ławki, drogowskazy, zegar słoneczny, kosze parkowe, latarnie, punkt do gry w szachy, tablice na potrzeby ścieżek tematycznych, lunetę widokową, toalety przenośne na potrzeby imprez
 • pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym

Partnerem Projektu jest Powiat Człuchowski, który realizować będzie zadanie z zakresu promocji projektu, wkład własny Powiatu: 10.000,00 zł.

GALERIE: