Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa

Nazwa projektu: Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa 2009 r.
Dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kwota dofinansowania: 510.522,36 zł
Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.
W ramach projektu prowadzone będą działania dla:
1. Osób, które podpisały kontrakty socjalne i porozumienia aktywności lokalnej:
- warsztaty psychologiczne podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje dotyczące komunikacji, radzenia sobie ze stresem , pozytywnego myślenia, poznawania siebie,
- warsztaty psychologiczne – trening umiejętności rodzicielskich,
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, podczas których uczestnicy nauczą się m.in. tworzyć list motywacyjny i CV, robić bilans dorobku zawodowego,
- program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego – indywidualne i grupowe,
- kurs florystyczny i opiekunki osób starszych,
- zajęcia z wizażu i stylizacji z elementami autoprezentacji,
- zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie podniesienia umiejętności życiowych i społeczno – zawodowych,
- szkolenie „Wykonywanie kartek i ozdób okolicznościowych z elementami florystyki”,
- poradnictwo specjalistyczne i konsultacje: prawnik i psycholog,
- Klub Wolontariusza,
- organizacja wsparcia aktywizacji rodzin.
2. Mieszkańców Człuchowa:
- wsparcie i pomoc w tworzeniu grup samopomocowych,
- zorganizowanie spotkania organizacji pozarządowych działających na polu aktywizacji społeczności lokalnej lub zainteresowanych taką działalnością,
- 5 festynów integracyjnych w 5 rejonach miasta - festyny organizowane będą dla uczestników projektu, i osób z ich otoczenia: członków rodzin, sąsiadów, przyjaciół, mieszkańców ulicy i dzielnicy oraz osób należących do tych samych kategorii społecznych. Jednym z celów festynów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, i szeroko pojęta integracja uczestników projektu i mieszkańców miasta poprzez inspirowanie ich do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym. Istotnym celem jest także integracja instytucji i organizacji działających na polu  aktywizacji społecznej i współuczestniczących w organizacji i prowadzeniu imprez. Podczas nich planowane są takie działania jak: gry, zabawy, konkursy, poczęstunek dla mieszkańców
- 5 imprez o charakterze edukacyjnym i ekologicznym – imprezy organizowane będą dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia: członków rodzin, sąsiadów, przyjaciół, mieszkańców ulicy i dzielnicy oraz osób należących do tych samych kategorii społecznych. Głównym celem imprez jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szeroko pojęta integracja i edukacja. Podczas imprez odbędą się:  gry, zabawy, konkursy, działania edukacyjne z zakresu ekologii. W przygotowaniu imprez wezmą udział; szkoły podstawowe i gimnazja.
- spotkania i konsultacje (10) z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej – każde spotkanie obejmowało będzie prelekcje, następnie konsultacje z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej. Będą one miały na celu wyposażenie mieszkańców miasta w wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, a także uczestnictwa w życiu społecznym. Konsultacji udzielać będą pracownicy m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, itp.Nazwa projektu: „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa” 2010
Dofinansowanie: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota dofinansowania: 568.341,36 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.
W ramach projektu uczestnicy projektu korzystają z:
1)  warsztatów psychologicznych (podstawy komunikacji i asertywności),
2) szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy podczas których uczestnicy nauczą się m.in. tworzyć list motywacyjny i CV, robić bilans dorobku zawodowego,
3) szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego – indywidualne i grupowe,
4)  zajęć z wizażu i stylizacji z elementami autoprezentacji,
5) kursów zawodowych (w tym. prawo jazdy kat. B., kursy języków niemieckiego i angielskiego, florystyka, nowoczesne technologie w budownictwie, stylizacja paznokci, obsługa komputerów, kasy fiskalnej i dobre praktyki sanitarne,
6) poradnictwa specjalistycznego i konsultacji: prawnik i psycholog,
7) Klubu Wolontariusza,
8) świetlicy dla dzieci i młodzieży,
9) organizacji wsparcia aktywizacji rodzin – asystenta rodziny.

Ponadto uczestnicy projektu korzystają z:
1) cateringu podczas zajęć,
2) opieki nad dziećmi do lat 6 podczas zajęć.

Mieszkańcy Człuchowa wezmą udział w :
1. Festynie integracyjnym w centrum miasta, który organizowany będzie dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia: członków rodzin, sąsiadów, przyjaciół, mieszkańców ulicy i dzielnicy oraz osób należących do tych samych kategorii społecznych. Jednym z celów festynu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i szeroko pojęta integracja uczestników projektu i mieszkańców miasta poprzez inspirowanie ich do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym. Istotnym celem jest także integracja instytucji i organizacji działających na polu  aktywizacji społecznej i współuczestniczących w organizacji i prowadzeniu festynu.  Jednym z elementów festynu będą targi pracy  oraz działania z zakresu edukacji obywatelskiej. Podczas nich planujemy takie działania jak: gry, zabawy, konkursy, poczęstunek dla mieszkańców.
2. W ramach projektu odbędzie się także spotkanie z emerytami i rencistami mieszkającymi na terenie Człuchowa podczas którego podejmowane będą tematy dotyczące aktywności mieszkańców naszego miasta i ich zaangażowania w życie społeczne. Celem spotkania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.