Przedmioty kluczowe są odlotowe

Nazwa projektu: Przedmioty kluczowe są odlotowe!
Dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kwota dofinansowania: 235.649,88 zł
Podmioty realizujące projekt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi oraz Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie
Cel główny projektu: stworzenie możliwości równego dostępu uczniów do edukacji poza godzinami lekcyjnymi poprzez opracowanie i wdrożenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań z przedmiotów kluczowych (tj. nauk matematyczno-przyrodniczych), odpowiednio dostosowanych do rodzaju i poziomu nauczania, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów oraz możliwościami szkoły. Celami szczegółowymi są:
      - rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań uczniów naukami ścisłymi,
      - wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach matematycznych uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej i klas I-III w Gimnazjum,
      - pokonanie barier osobowościowych i psychologicznych w uczeniu się matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii i biologii,
      - przekonanie uczniów do korzystania z zasad matematycznych w życiu codziennym, stosowania reguł fizycznych, chemicznych, a także wiedzy z zakresu biologii i geografii.
Okres realizacji projektu: 07.09.2009 - 30.09.2010
Projekt obejmuje przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na które składają się:

  •  zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych (18 zespołów z matematyki w Szkole Podstawowej oraz 6 zespołów z matematyki, 1 z fizyki, 1 z chemii, 1 z biologii w Gimnazjum)
  • koła zainteresowań (7 kół w Szkole Podstawowej: 4 z matematyki, 3 z przyrody oraz 7 kół w Gimnazjum: 3 z matematyki, 1 z geografii, 1 z fizyki, 1 biologii, 1 z chemii)

W ramach projektu odbędą się także:

  • wyjazdy studyjne dla uczniów, m.in. do Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni: 4 wyjazdy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 5 wyjazdów dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Człuchowie,
  • wyjazdy na konkursy pozaszkolne: po 5 wyjazdów dla każdej szkoły biorącej udział  w projekcie,
  • konkursy szkolne: po 2 w każdej szkole biorącej udział w projekcie.

Strona projektu: www.efs.czluchow.pl