Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych

Nazwa projektu: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Wniosek aplikacyjny złożono 05.06.2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Konkursu nr 5.1._1.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wykonalności oraz strategicznej projekt uznany przez Zarząd Województwa Pomorskiego i w efekcie w dniu 29 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 200-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 października 2014 r., w związku z 3 kolejnymi zmianami zapisów Umowy Partnerskiej  aneksowano umowę o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. kosztów i terminów realizacji, a także zmian zakresu rzeczowego w zakresie doprowadzenia do zgodności z opracowana dokumentacja projektową

Opis przedmiotu projektu:

Projekt objął zakresem teren 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 25,26 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów.

Gminy biorące udział w realizacji projektu:

a) z powiatu chojnickiego:

Gmina Miejska Chojnice- składowisko w Nowym Dworze
Gmina Chojnice- składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice
Gmina Brusy- składowisko w Kosobudach
Gmina Czersk- składowisko w miejscowości: Czersk, Nieżurawa
Gmina Konarzyny: składowisko w Zielonej Hucie

b) z powiatu człuchowskiego:

Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów- składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica
Gmina Przechlewo: składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie
Gmina Debrzno: składowisko w miejscowości: Grzymisław
Gmina Czarne: składowisko w Nadziejowie 

 

Główne cele projektu:
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowanie odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.
Projekt ten w głównej mierze zakładał usunięcie zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego w bezpośrednim otoczeniu składowisk, bezpieczeństwa geotechnicznego oraz dla krajobrazu. Zagrożenia te mają negatywny wpływ na postrzeganie gmin pod kątem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz standardu życia mieszkańców. Ponadto przyczyniają się do generowania wysokich kosztów utrzymywania składowisk.

Terminy realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2012 r. (data zawarcia umowy z inspektorem nadzoru).

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: marzec 2015 r.
Zakończenie finansowe realizacji Projektu: maj 2015 r.

Całkowite koszty Projektu oraz zestawienie finansowe:

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 9.165.096,13
W tym wydatki kwalifikowane: 9.139.924,55
W tym wydatki niekwalifikowane: 25.171,58
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR ( % kosztów kwalifikowanych): 70.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 6.397.947,15Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu:

L.p. nazwa partnera wkład własny (w PLN)
1. Gmina Miejska Chojnice 939.297,53
2. Gmina Chojnice 183.027,07
3. Gmina Brusy 56.160,63
4. Gmina  Czersk 436,449,08
5. Gmina Konarzyny 32.003,30
6. Miasto i Gmina Debrzno 183.599,52
7.  Gmina Człuchów 48.871,16
8.  Gmina Miejska Człuchów 455.682,27
9. Gmina Czarne 175.262,83
10. Gmina Przechlewo 231.624,01

Wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych :

  1. Dokumentacja projektu ( dokumentacja techniczna oraz wstępne prace studialne i koncepcja): 256.942,62 PLN
  2. Rekultywacja techniczna składowisk: 7.777.109,86 PLN
  3. Rekultywacja biologiczna składowisk: 830.184,80 PLN
  4. Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczeń budowy: 164.820,00 PLN
  5. Nadzór autorski: 7.995,00 PLN
  6. Promocja projektu: 43.043,85 PLN
  7. Zarządzanie projektem – 85.000,00 PLNINFORMACJA Z DNIA 27.10.2014 O STANIE ZAAWANSOWANIA PRAC NA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADOWISKACH