Zapraszamy na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszam na  XXXVI sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  29. maja 2013 r. o godz. 7.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a)  otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c)  przyjęcie protokołu  z obrad  XXXV sesji Rady Miejskiej.
2.  Interpelacje i zapytania radnych.
3.  Przygotowanie do sezonu turystycznego 2013 r.
4.  Informacja nt. obchodów Dni Człuchowa.
5.  Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok;
b)  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
c)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata;
d) w sprawie nadania nazw  nowym ulicom na terenie miasta Człuchowa + załącznik graficzny;
e)  w sprawie  zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Gminą Człuchów w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego  na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Człuchów w granicach zamkniętego składowiska odpadów;
f)  w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;
g) w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;
h) w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;
i) w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;
j) w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;
k) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
l)  w sprawie zatwierdzenia porozumienia Nr FR/8/2013 pomiędzy jednostkami samorządu  terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu   „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”;
ł) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie.
6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
9.  Wolne wnioski.
10.  Zakończenie obrad  XXXVI sesji.