Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów zapraszamy na  XXXIV sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  27. marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXXIII sesji Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
5. Informacja na temat realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2012 r.
6. Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a) w sprawie zmiany uchwały XXXIII.227.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów + zał.;
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
c) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami;
d) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
g) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia  gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gmin obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
h) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata;
i) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr LXVI/368/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 września 2010r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. Nr 168, poz. 3475;
j) w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów;
k) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXIV sesji.