Zaproszenie na sesje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 12. grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXIX sesji Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok;
b) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2013 rok;
c) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych;
d) w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi z dnia 9 listopada 2012 r. p. Janusza Gorzałczyńskiego na uchwałę Rady Miejskiej;
e) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami;
g) w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
h) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
i) w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami;
j) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
k) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
ł) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
m) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen.
4. Wieloletnia Prognoza  Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja;
e) uchwalenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok.
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXX sesji.