Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  6. lutego 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie qworum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XXXI sesji Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w tym z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
4. Sprawozdania z działalności instytucji kultury:
a) Miejskiego Domu Kultury;
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c) Muzeum Regionalnego.
5. Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok;
b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Miejskiej  Człuchów  na rok 2013 + załacznik;
d) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia  gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy obejmujących sprawy dróg gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego  oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej;
e) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  os. Wschód I i II w Człuchowie;
f) w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
g) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
h) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLI/238/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 stycznia 2009  r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów + obwieszczenie;
i) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XIX/83/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2013 + obwieszczenie;
j) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów + obwieszczenie;
k) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowie + obwieszczenie.
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
8. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad  XXXII sesji.